نام خانوادگی نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
         

 

 

 

                                                                           شرح وظایف طرح و برنامه :

 

  1. برنامه ریزی و تلاش برای اجرای سند راهبردی دانشگاه در زمینه دانشجویی
  2. سامان دهی نظام طرح و برنامه عملیاتی و تقویم کاری مدیریت امور دانشجویی با بهره­ گیری از مشارکت فعال رؤسای ادارات
  3. بازبینی فرآیندهای خدمات دانشجویی و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود و ارتقاء کمی و کیفی آن با تکیر بر بستر ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک
  4. فعال کردن امور روابط عمومی و اطلاع رسانی برنامه ­ها و خدمات متنوع مدیریت امور دانشجویی از طریق مختلف   (سایت دانشگاه، نشریه الکترونیکی، راه اندازی کانال مجازی)
  5. مطالعه و بررسی امور متنوع حوزه کاری