معاون مدیر

داوود کشاورز  
 
                                                                                           تماس:   7136135211  

 

کارکنان

 

 

ردیف نام خانوادگی نام سمت شماره تماس داخلی
1 سلیم حقیقی خدیجه کارشناس خوابگاه متاهلین 5442