معاون دانشجویی

 دکترعلی حفیظی  
 • شرح وظایف
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه و انجام امور اداری و مالی مرتبط با حوزه معاونت
 • همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط
 • راه‌اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه‌های تحصیلی، رفاهی، سلامت
 • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه‌های رفاهی آنان 
 • برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه
 • رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان و کارکنان و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه
 • زمینه‌سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه