آیین نامه ها و مقررات

 

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها 1

قوانین ومقررات تغذیه

کمیسیون موارد خاص

مقررات عمومی خوابگاه دانشجوی دانشگاه شیراز 

صندوق رفاه دانشجویان

شئون دانشجویی