اداره خوابگاه پسران

 

مهدی بناکار
   

 

 

شرح وظایف رئیس اداره خوابگاه

 

 

  1. نصب‌العین قرار دادن کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای سند راهبردی دانشگاه  در زمینه امور رفاهی و خوابگاه‌ها.
  2. رعایت و اجرای قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح بویژه صندوق رفاه دانشجویان.
  3. برنامه‌ریزی و نظارت بر اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه.
  4. نیازسنجی و تلاش برای ارتقاء و بهبود خوابگاه‌ها بویژه امور تجهیزاتی و عمرانی.
  5. شناسایی و جلب مشارکت دانشجویان توانمند ساکن خوابگاه در اداره امور خوابگاه‌ها.
  6. تلاش برای بهبود شرایط کاری و حفظ انگیزه و آرامش و توانمندسازی کارکنان اداره خوابگاه‌ها.
  7. همکاری و ارتباط مستمر با سایر مدیریت‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی برای ارائه خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی، روحی، روانی و ورزشی به دانشجویان خوابگاهی.
  8. حفظ اموال و تجهیزات خوابگاه و استفاده بهینه از آنها.
  9. تلاش مستمر برای ایجاد آرامش، آسایش و رفاه دانشجویان خوابگاهی.

کارکنان

اداره خوابگاه پسران ( رسمی ، پیمانی ، قراردادی)    
ردیف نام خانوادگی نام سمت شماره تماس داخلی
1 بناکار مهدی رئیس اداره خوابگاه پسران 5416
2 عسکری مهدی کارشناس مسئول اداره خوابگاه 5656
3 بهادری لیاقت کارشنااس مسئول اداره خوابگاه 8816
4 طرماح هادی کارشناس اداره خوابگاه 1600
5 الهی مهدی کارشناس اداره خوابگاه  5655
6 بوجار جواد مسئول خوابگاه پسران 8397
7 عدل گستر مهدی مسئول خوابگاه پسران 5502
8 ایزدی رضا مسئول اسکان اداره خوابگاه  5657
9 علیپور احمد مسئول اسکان اداره خوابگاه  5657
10 شمسی علیایی علی اکبر امین اموال اداره  خوابگاه  8397
11 محترم قلاتی شاه حسین امین اموال اداره خوابگاه 5650