اداره خوابگاه پسران

 

هادی طرماح
   

 

 

شرح وظایف رئیس اداره خوابگاه

 

 

  1. نصب‌العین قرار دادن کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای سند راهبردی دانشگاه  در زمینه امور رفاهی و خوابگاه‌ها.
  2. رعایت و اجرای قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح بویژه صندوق رفاه دانشجویان.
  3. برنامه‌ریزی و نظارت بر اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه.
  4. نیازسنجی و تلاش برای ارتقاء و بهبود خوابگاه‌ها بویژه امور تجهیزاتی و عمرانی.
  5. شناسایی و جلب مشارکت دانشجویان توانمند ساکن خوابگاه در اداره امور خوابگاه‌ها.
  6. تلاش برای بهبود شرایط کاری و حفظ انگیزه و آرامش و توانمندسازی کارکنان اداره خوابگاه‌ها.
  7. همکاری و ارتباط مستمر با سایر مدیریت‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی برای ارائه خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی، روحی، روانی و ورزشی به دانشجویان خوابگاهی.
  8. حفظ اموال و تجهیزات خوابگاه و استفاده بهینه از آنها.
  9. تلاش مستمر برای ایجاد آرامش، آسایش و رفاه دانشجویان خوابگاهی.

کارکنان

 

اداره خوابگاه پسران ( رسمی ، پیمانی ، قراردادی)    
ردیف نام خانوادگی نام سمت شماره تماس داخلی
1 طرماح هادی رئیس اداره خوابگاه پسران 5416
2 عسکری مهدی کارشناس مسئول اداره خوابگاه 5655
3 بهادری لیاقت کارشنااس مسئول اداره خوابگاه 8816
4 الهی مهدی کارشناس اسکان خوابگاه شهید مفتح  5656
5 بوجار جواد سرپرست خوابگاه های شهید بهشتی و شهید مطهری 8397
6 عدل گستر مهدی سرپرست خوابگاه شهید دستغیب 5502
7 روشنی دوست محمد سرپرست خوابگاه شهید چمران 5650
8 ایزدی رضا مسئول اسکان خوابگاه های شهید بهشتی و شهید مطهری  8397
9 علیزاده پوریا کارشناس اسکان خوابگاه شهید مفتح 5657
10 محترم قلاتی شاه حسین امین اموال اداره خوابگاه 5652